TRIMETHODS TEST- 18 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA   [నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం (CCE)]

Spread the love

TRIMETHODS TEST- 18 TET DSC PAPER-1 SGT PAPER-2 SA   [నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం (CCE)]

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. విద్యార్థి ఒక సంఖ్యలోని చివరి అంకె 0, 2, 4, 6 లేదా 8 ఉన్న ఆ సంఖ్య 2 చే నిశ్శేషంగా భాగింపబడుతుందని సాధారణీకరిస్తే సాధించినట్లవుతుంది. ఆ విద్యార్థి ఈ విద్యా క్రమణాన్ని సాధించినట్లువుతుంది

#2. క్రింద ఇవ్వబడినది ఏ రకపు ప్రశ్న వరి : ఏకవార్షికం : : చింత : ---

#3. లోప నిర్ధారణ నికష నిర్వహించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం

#4. జ్ఞానేతర రంగాలలో వాడబడు ఒక ముఖ్యమైన మూల్యాంకన సాధనం

#5. విద్యార్థుల విద్యా విధానాన్ని పరీక్షల ద్వారా సమగ్రంగా గుర్తించలేకపోయిన సందర్భంలో వేటినుపయోగిస్తారు ?

#6. విద్యార్థికి నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం (FA) నిర్వహించినపుడు అతడు సాధించిన గ్రేడు 'B' అయినా అతడు పొందిన మార్కులు

#7. మెట్టు అనే అర్థాన్నిచ్చే 'గ్రాడ్యూస్' ఏ భాషాపదం

#8. బ్లూ ప్రింట్ నందు బ్రాకెట్ లోపల, బ్రాకెట్ వెలుపల సూచించు సంఖ్యలు వరుసగా

#9. విద్యాహక్కు చట్టంలో నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకన స్థాయి

#10. విద్యార్థి అభ్యసన ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి నిర్వహించు మూల్యాంకనం

#11. రాజు అనే విద్యార్థి రాసిన సమాధాన పత్రాన్ని నలుగురు ఉపాధ్యాయులు వేరు వేరుగా దిద్దినపుడు వచ్చిన మార్కులు 38, 34, 39, 35 అయినా ఈ పరీక్షలో లోపించినది

#12. భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యమును పెంపొందించే ప్రశ్నలు

#13. వ్యక్తి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన సంఘటనలను వర్ణించడానికి ఉపయోగపడు రాత పత్రం

#14. పూరక ప్రశ్నలు రూపొందించడానికి ముఖ్య సూచన

#15. నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనాన్ని ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఎన్ని సార్లు నిర్వహిస్తారు ?

#16. ప్రశ్నపత్రములో నిష్పక్షపాత మదింపు చేయుటకు వీలగు ప్రశ్నలు

#17. మూల్యాంకనంలో సాధన నికష లక్షణం

#18. విద్యార్థి యొక్క విచక్షణా శక్తిని పరీక్షించి, మాపనం చేయు ప్రశ్న రూపాలు

#19. ఒక సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన పరీక్షలోని ప్రశ్నలకు విద్యార్థులు వారి వారి స్థాయిలకు తగినట్లు వ్రాస్తే దానికి మార్కులు ఇవ్వడాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.

#20. జతపరుచు ప్రశ్నల ద్వారా ఎక్కువగా పరీక్షించబడు లక్ష్యం

#21. ప్రకల్పన పద్ధతిలో ఒక కార్యక్రమమును పూర్తి చేసి మూల్యాంకనం చేయడాన్నేమంటారు ?

#22. క్రింది వాటిలో గుణాత్మక విధానాలకు చెందని అంశం

#23. లోపనిర్ధారణ నికషలు తయారు చేసినవారు

#24. ముందుగా నిర్ణయించిన విద్యాలక్ష్యాలను ఎంత వరకు సాధించడం జరిగిందో తరగతి గది ఏర్పరచిన అభ్యసనానుభవాల ప్రభావం, విద్యా ఉద్దేశాలెంతవరకు సాధించడయిందో తెలిపేది

#25. విద్యార్థులు నూతన పాఠ్యాంశాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి పునర్విమర్శ సమయంలో అవసరమయ్యేవి ?

#26. పాఠ్య విషయం, విద్యా ప్రమాణాలు, వివిధ రూపాల ప్రశ్నలకు సముచిత భారత్వాలను తెలుపు పట్టిక

#27. ఏ మూల్యాంకనంలో విద్యార్థి సహజ సామర్థ్యాలు అన్వేషించడం జరుగుతుంది ?

#28. పరిసరాల విజ్ఞానం సంగ్రహ మూల్యాంకనంలో రెండవ విద్యా ప్రమాణం

#29. గణిత సంకలన మూల్యాంకనంలో అనుసంధానానికి కేటాయించిన మార్కులు

#30. సరైనది సూచించండి.

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

TET DSC MORE TESTS FREE CLICK HERE HOME PAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *