TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-9

Spread the love

TS TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TS TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TS TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TS TET DSC 2024 GRAND TEST-9

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. "వికాసం అంటే ప్రకార్యాలను సమైక్యం చేసి విశదపరిచే సంక్లిష్ట ప్రక్రియ” అన్నవారు

#2. తప్పుగా జతపరచబడిన జత

#3. భాషా వికాసంలో మొదటి దశ

#4. రమేష్ తన ఉపాధ్యాయుడు తరగతిలో మేక గురించి చెప్పిన వర్ణన విని తరువాత దారిలో కనబడిన నల్ల కుక్కను కూడా మేక అనుకున్నాడు. దీనికి కారణం

#5. కోల్ బర్గ్ నైతిక వికాస సిద్ధాంతం ప్రకారం, వ్యక్తిగత సూత్రాలు, అంతరాత్మ నీతి అనేవి దీనికి సంబంధించినవి

#6. ఎరిక్ సన్ ప్రకారం 'క్రీడాదశలో పిల్లలు ఎదుర్కొనే మనోసాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి

#7. రావెన్స్ స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రెసివ్ మాట్రిసెస్ అనేది

#8. డిఫరెన్షియల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ బ్యాటరీని రూపొందించిన వారు

#9. కింది గ్రంథులలో మిశ్రమ గ్రంథి

#10. రవికి హెూమ్వర్క్ చెయ్యాలని లేదు అలాగని ఉపాధ్యాయునితో తిట్లు తినాలని లేదు. రవి యొక్క సంఘర్షణ

#11. 10 సంవత్సరాల వయస్సు గల కుమార్ మానసిక వయస్సు 7 సంవత్సరాలు అయితే, అతని ప్రజ్ఞాలబ్ది

#12. ఒక ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల చురుకుదనంపై గ్లూకోజ్ ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేసారు. ఇక్కడ విద్యార్థుల చురుకుదనం అనేది

#13. చార్లెస్ జడ్ ప్రతిపాదించిన అభ్యసన బదలాయింపు సిద్ధాంతం

#14. పరీక్షలకు తయారవుతూ లక్ష్మి మొదట 'ఫ్రెంచ్', తరువాత 'జర్మన్' నేర్చుకుంది. 'జర్మన్' పరీక్ష రాస్తుంటే ఆమెకు 'ఫ్రెంచ్' గుర్తుకు వస్తుంది గానీ, 'జర్మన్' గుర్తుకు రావటం లేదు. దీనికి కారణం

#15. రజాక్ ఒక అర్థరహిత పదాల జాబితాను 18 ప్రయత్నాల్లో చదివి నేర్చుకున్నాడు. ఒక నెల తర్వాత అదే జాబితాను మరలా నేర్చుకోమనగా ఈసారి అతను 9 ప్రయత్నాలలో నేర్చుకోగలిగిన అతని పొదుపు గణన

#16. క్రింది వానిలో గౌణ అవసరం

#17. కింది వానిలో జ్ఞానాత్మక రంగానికి చెందినది

#18. వైగోట్ స్కీ ప్రకారం పిల్లలలో 'ప్రైవేట్ ప్రసంగం' కనబడే ఇంత వయస్సు

#19. పావ్ లోవ్ ప్రయోగంలో ఆహారం అనేది

#20. కార్యసాధక నిబంధనను ఇలా కూడా అంటారు.

#21. గెస్టాల్ట్ అనే పదానికి అర్థం

#22. కింది వానిలో బండూరా ప్రతిపాదించిన అభ్యసన ప్రక్రియలోని నాలుగు అంశాలలో లేనిది

#23. RTE Act - 2009 ప్రకారం ఒక విద్యా సంవత్సరంలో 6 నుండి 8వ తరగతి వరకు నిర్దేశించిన బోధనా గంటల సంఖ్య

#24. శ్రేష్ఠగ్రహణ (మిశ్రమ) కౌన్సిలింగ్ ను ప్రవేశపెట్టినవారు

#25. నిర్దేశిత నాయకత్వంలో

#26. అలెక్సియా అనేది

#27. సహచర్య, సహకార అభ్యసనాలు రెండూ

#28. బ్రూనర్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం.

#29. NCF 2005 లో సంస్థాగత సంస్కరణలు ఈ అధ్యాయంలో చర్చించబడ్డాయి.

#30. క్రింది వానిలో ప్రక్షేపిత ఉపకరణం కానిది

#31. గుఱ్ఱం "వేగంగా" పరుగెత్తుచున్నది.

#32. తండ్రి గరగర తల్లి పీచు పీచు బిడ్డలు రత్నమాణిక్యాలు. ఈ పొడుపు కథకు విడుపు

#33. 'ఆసక్తి' అనే పదానికి అర్థం

#34. జతపర్చండి.

#35. గోదావరి నది ఏడు పాయలుగా ఏ ప్రాంతంలో చీలింది?

#36. సాయంకాలం వేళ చిన్న పిల్లల్ని బాగా సింగారించి వారి నెత్తిమీద పోసి వేడుకగా నిర్వహించే పండుగ రోజు

#37. వేరు పురుగు వేరును తొలస్తుంది. ఈ వాక్యంలో ద్వితీయా విభక్తి ప్రత్యయం

#38. “దుస్తులు” అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

#39. “కర్ణం” అను పదానికి ప్రకృతి

#40. “అప్పుడప్పుడు” పదాన్ని విడదీయగాన వచ్చిన రూపం

#41. మధువనం పాఠం మొల్ల రామాయణంలోని ఈ కాండంలోని

#42. సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలోనున్న రెబెక్కా శిల్పం రూపొందించిన బెన్ జోని ఏ దేశస్థుడు ?

#43. దాంపత్య జీవితాన్ని ఆహ్లాదకరంగా, చమత్కారంగా సంపన్నంగా చిత్రించిన 'కాంతం' పాత్ర సృష్టికర్త

#44. క్రింది పాఠ్యాంశాలను - రచయితలను జతపరచండి ?

#45. భాష సహజ వికాస పరిణామ క్రమంలో ఉద్భవించి, వికసిస్తుందని చెప్పే భాష్పోత్తి వాదం

#46. విద్యార్థి తోటివారు, మహిళలు, దివ్యాంగుల పట్ల సద్భావనతో ప్రవర్తించడం అనేది ఈ భాషా సామర్థ్యానికి చెందుతుంది.

#47. మాట్లాడేటప్పుడు మొదట బాగా వినపడేటట్లు ప్రారంభించినా చివరకు పోయేకొద్దీ స్వరాన్ని తగ్గించి శ్రోతకు వినపడకుండా మాట్లాడడం

#48. విద్యార్థులలో స్వయం అభ్యసనాశక్తిని అలవడేలా చేసే బోధనా పద్ధతి ది

#49. బోధన, అభ్యసన ప్రక్రియల ద్వారా లభించే ఫలితాలను అంచనా వేసేది

#50. వాగ్రూపంలో ఉన్న భాషకు లిపిని కల్పించడం

#51. “What are you "mumbling" over there?". Amma said loudly. Choose the meaning of the word "mumbling"

#52. C.V. Raman's advice to young scientists was to look at the world around them and not to "confine" themselves to their laboratories. Choose the synonym of the word "confine".

#53. He groaned in "despair". Choose the antonym of the word "despair".

#54. Choose the word with correct spelling.

#55. He has "gone away" from his house. Choose the meaning of the phrase "gone away"

#56. I go there............

#57. Being tired, he lay down on the sofa. This sentence is :

#58. Choose the grammatically correct sentence

#59. They ___ the bridge by next week. Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#60. "That" is really a beautiful painting. Choose the part of speech of the word 'that'.

#61. Napolean, who won the French honour, died at St.Helena. This sentence has

#62. I ___ this letter at once. Choose the correct form of the verb that fits the blank.

#63. He speaks __ Hindi well. Choose the article that fits the blank.

#64. They may feel jealous success _ your

#65. Alexander was the greatest soldier in the world. Choose the positive degree of this sentence.

#66. Choose the expression that can be used to reject somebody's invitation :

#67. Don't throw it. Choose the correct question tag of this sentence.

#68. "That boy will be hung", said the gentleman. Choose the correct reported speech of the sentence.

#69. They heard a soft voice. loos Choose the passive voice of the sentence.

#70. This punctuation mark is used to separate or a non-defining relative clause.

#71. In an informal letter "Yours lovingly" is used in this part of a letter.

#72. Choose the list of words in the correct alphabetical order.

#73. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. Socrates was a funny-looking man with a high, bald, domeshaped head, a face very small in comparison, a round upturned nose and a long way beard that didn't seem to belong to such a perky face. His ugliness was a standing joke among his friends. Socrates' appearance was:

#74. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. The people of the town were staring at the sight of two swans carrying a turtle in the sky. "Look at that! This is a rare sight that two birds are carrying a turtle with the help of a stick," they shouted in admiration. The people of the town shouted in admiration because :

#75. The following is a manual of instruction.

#76. One of the most important advocates of S-O-S approach was :

#77. Role play is a / an :

#78. Bilingual method was advocated by

#79. The test that is used for assessing the academic status of a learner in his class.

#80. Reference skills are developed by

#81. 10⁻¹²కు సమానమైన విలువ

#82. ఒక సంఖ్యలో 25 శాతం 40 అయిన ఆ సంఖ్య

#83. 3 : 4 మరియు 2 : 3 ల బహుళ నిష్పత్తి

#84. a మరియు b రెండు పూర్ణసంఖ్యలైతే క్రింది వానిలో పూర్ణసంఖ్య కానిది

#85. ( -3/8× -7/13 )యొక్క వ్యుత్క్రమం

#86. 4 అనే నాలుగంకెల సంఖ్య 55చే భాగించబడిన b– a విలువ

#87. రూ. 50,000 లకు 4% చక్రవడ్డీ చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు అయ్యే వడ్డీ

#88. 0.216+0.064 /0.36 +0.16-0.24 యొక్క విలువ

#89. 7 2/3మీటర్ల గుడ్డ ఖరీదు ₹120 3/4 అయిన 1 మీ. గుడ్డ ఖరీదు (రూ॥లలో)

#90. 3.6̅-0.8̅ విలువ

#91. ∇ABC లో AB + BC = 10 సెం.మీ., BC + CA = 12 సెం.మీ., CA + AB = 16 సెం.మీ. అయిన ఆ త్రిభుజ చుట్టుకొలత (సెం.మీ.లలో)

#92. ఒక చతుర్భుజంలో, కోణాలు వరుసగా X°, (x-10)°, (x+30)° మరియు 2x° అయిన వాటిలో చిన్నకోణం

#93. ఒక చతురస్ర కర్ణం 'd' యూనిట్లు అయిన దాని వైశాల్యం (చయూలలో)

#94. ఒక కమ్మీ రేఖాచిత్రంలో 1 సెం.మీ = 5 యూనిట్లుగా ఖండ స్కేలు సూచించడమైనది. కమ్మీ పొడవు 4.3 సెం.మీ. అయిన కమ్మీ సూచించే రాశి విలువ (యూనిట్లలో)

#95. 16, 13, 8, 12, 19, 17, 12, 16, x, 19 దత్తాంశం యొక్క బాహుళకం 12 అయిన x విలువ

#96. ఒక వ్యక్తి నెల జీతం రూ.15,000. అతను ఆహారం మరియు అద్దె నిమిత్తం ఖర్చుచేసిన భాగాన్ని వృత్తరేఖా చిత్రంలో కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం 60°గా చూపించిన అతను ఆహారం మరియు అద్దె నిమిత్తం ఖర్చుచేసినది (రూ లలో )

#97. x = 2, y = −1, 2 = 3 అయిన 3xyz - x³ - y³ + z³ విలువ

#98. మూడు విభిన్న అంకెలతో ఏర్పడిన ఐదంకెల అతి పెద్ద సంఖ్య

#99. ఒక అకరణీయ సంఖ్యను 5/2 చే గుణించి మరియు 2/3 -కలుపగా ఫలితం 7/12 వచ్చిన ఆ సంఖ్య

#100. ఒక క్రమ షడ్భుజిలో గల కర్ణాల సంఖ్య

#101. ఒక శూన్యేతర పూర్ణాంకము మరియు దాని తర్వాత సంఖ్య లబ్దం ఎల్లప్పుడూ భాగించబడేది

#102. క్రింది వానిలో గరిష్ట సంఖ్య

#103. ఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం 64 సెం.మ³ అయిన దాని ప్రక్కతల వైశాల్యం (చ.సెం.మీ.లలో)

#104. 36 సెం.మీ. పొడవు మరియు 16 సెం.మీ. వెడల్పుగా కలిగిన దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యానికి సమానమైన వైశాల్యం గల చతురస్రం యొక్క భుజం పొడవు (సెం.మీ.లలో)

#105. “గణితంలోని అన్ని భావనలు అనగా అంకగణితము, బీజగణితము మరియు విశ్లేషణలను తార్కికమైన భావనలని నిర్వచించవచ్చు" అని పేర్కొన్నవారు.

#106. సవరించిన బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ నందలి జ్ఞానాత్మక రంగములో సంశ్లేషనకు ఈ పేరు పెట్టబడినది

#107. వ్యావహారిక సత్తావాదంపై ఆధారపడిన పద్ధతి

#108. OBB పథకము ద్వారా ఇవ్వబడిన గణిత బోధనా పేటికలో గల డామినో కార్డుల సంఖ్య

#109. హంటర్ స్కోర్ కార్డు ప్రకారము పాఠ్యపుస్తకము ఈ క్రింది స్కేలు పాయింట్ల ఆధారముగా మదింపు చేయబడును.

#110. 2 :: 5: 6: ............. ఈ రకపు ప్రశ్నలు ఇలా పిలువబడతాయి.

#111. కర్పూరం, ఉప్పు మిశ్రమం నందలి అనుఘటకాలను వేరుచేయడానికి వాడే పద్ధతి

#112. యూరేనస్ భ్రమణ దిశ

#113. గాజును శుభ్రపరిచే ద్రవాలలో ఉన్న క్షారం

#114. ఒక వాహనం గంటకు ఒక కిలోమీటర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే 5 మీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి పట్టే కాలం

#115. దీనిని కృత్రిమ ఉన్నిగా పరిగణించవచ్చు.

#116. కిరోసిన్లో భద్రపరిచే లోహం

#117. SDR నియమం (ఆగండి, కిందపడిపోండి, అటూ ఇటూ దొర్లండి) కింది ప్రమాదాలలో పాటించాలి.

#118. నీరు గల గ్లాసులో మంచుముక్కలు వేసిన, గ్లాసు బయటి వైపు నీటిబిందువులు ఏర్పడుటకు కారణం

#119. పెప్టిక్ అల్సర్ వ్యాధిపై పరిశోధనలు చేసి మానవ శరీరధర్మశాస్త్రం మరియు వైద్య విభాగంలో 2005వ సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన శాస్త్రవేత్తలు

#120. లేయర్స్ ను వీటి ఉత్పత్తి కొరకు పెంచుతారు.

#121. 'బంగారుతీగ' అను హైబ్రిడ్ రకము ఈ పంటకు చెందినది.

#122. కుళ్ళిపోతున్న కూరగాయలపై పెరుగు బూజు వీటికి చెందినవి

#123. 'చాణక్యుని' మరియొక పేరు

#124. అశోకుడి శాసనాలలో ఉపయోగించిన భాష

#125. చోళుల కాలంలో 'ఉర్' అనగా

#126. ఈ రాజు పరిపాలనా కాలంలో అనుమకొండ నుండి రాజధాని ఓరుగల్లుకు మారింది.

#127. శ్రీకృష్ణదేవరాయల పాలనాకాలం

#128. భూమి ఉపరితలాన్ని సూర్యుని కిరణాలు తాకే కోణం

#129. కర్కటరేఖ మీద సూర్యుడు కిరణాలు నిటారుగా పడే రోజు

#130. సబర్మతీ ఆశ్రమంలో 1930 మార్చి 12వ తేదీన ప్రారంభమైన ఉద్యమం

#131. సారనాథ్ స్థూపం గల రాష్ట్రం

#132. మన రాష్ట్రంలో రైళ్ళను నిర్వహించే సంస్థ

#133. అంతర్జాతీయ కు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి సరిఅయిన వాక్యంను గుర్తించండి ?టుంబ దినోత్సవం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు ?

#134. తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి సరిఅయిన వాక్యంను గుర్తించండి ?

#135. 'విజ్ఞానశాస్త్రం అనేది ఒక పరిశోధనా విధానం' అని నిర్వచించినవారు

#136. “దత్తాంశాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు చేస్తారు” - ఈ స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యానికి చెందినది.

#137. ఒకే తరగతిలో “కఠినతా సూత్రం', 'పునశ్చరణ సూత్రం' రెండింటికి అవకాశం కల్పించబడ్డ పాఠ్యప్రణాళిక వ్యవస్థీకరణ విధానం

#138. ప్రతినిధిత్వ అనుభవానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ

#139. 'చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం, జీవించడం ద్వారా నేర్చుకోవడం' అనేవి ఈ బోధనా పద్ధతిలో ఇమిడి ఉన్న సూత్రాలు

#140. కింది వాటిలో ఒకటి నిష్పాదన నికష

#141. ఒక పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రుల నుంచి మంచి గాత్రాన్ని పొంది, దానికి శిక్షణ, ప్రోత్సాహం తోడవడం వల్ల మంచి గాయకుడయ్యాడు, ఇందులో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రం.

#142. ఒక అబ్బాయి బాగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవా లనుకున్నాడు. తగినంత ప్రజ్ఞ లేకపోవడం వల్ల అనుకున్నది సాధించలేకపోయాడు - ఈ పిల్లవాడు ఎదుర్కొన్న ఆటంకం.

#143. మూర్తిమత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే సాంఘిక సాంస్కృతిక కారకాలకు సంబంధించని అంశం.

#144. ఈ వికాస దశలో రమ్య తన శరీరంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతోంది.

#145. ఉపాధ్యాయునితో మంచిపిల్లవాడు అనిపించుకోవాలని ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినట్లు చేసే పిల్లవాని నైతిక దశ

#146. థర్ స్టన్ ప్రాథమిక మానసిక శక్తుల ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం ఆధారంగా తయారు చేయబడిన సహజ సామర్థ్య పరీక్ష

#147. ప్రయోక్త నిర్వహించే ప్రయోగాత్మక పరిస్థితులకు గురికాని సమూహం

#148. సుమంత్ చాలా మంచి షటిల్ బ్యాట్మింటన్ క్రీడాకారుడు. ఇప్పుడు అతను బాల్ బ్యాట్మింటన్ నేర్చుకోదలచాడు. ఇక్కడ అభ్యసన బదలాయింపు రకం

#149. రాజేష్ ఏ అంశాన్నైనా బాగా అర్థం చేసుకుని గుర్తుంచు కుంటాడు, అతని స్మృతి రకం

#150. ద్వంద్వ సంసర్గుల పద్ధతిలో స్మృతిని మాపనం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించే జంట పదానికి ఉదాహరణ

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *