TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TET DSC 2024 GRAND TEST-10

Spread the love

TET PAPER-1 SGT MODEL PAPER-2024 | TET 150 BITS 150 MARKS GRAND TEST 2024 | TET PAPER-2 SA MODEL PAPER-2024 | TET DSC 2024 GRAND TEST-10

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. డిఫరెన్షియల్ ఆప్టిట్యూడ్ పరీక్ష యందలి సహజ సామర్థ్య పరీక్షల సంఖ్య

#2. గిల్ఫర్డ్ ప్రకారం సృజనాత్మక వ్యక్తుల లక్షణాలకు చెందనిది

#3. కోల్బర్గ్ ప్రకారం వ్యక్తి నైతిక వికాసంలో చివరి దశ

#4. వ్యక్తి తనలోని లోపాలను ఇతరులకు ఆపాదించడం అనేది ఈ రక్షక తంత్రం

#5. వ్యక్తి యొక్క సంఘటిత ప్రవర్తనా నమూనాలకు కారణభూతమైన సంజ్ఞానాత్మక నిర్మాణాలను పియాజె ఇలా పిలిచారు.

#6. ముఠాదశ అని పిలువబడే దశ

#7. తన క్రొత్త బట్టలు పాడౌతాయనే భయం వల్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొనకూడదనుకున్న పిల్లవాడు, పాల్గొన్న ప్రతి వారికి బహుమతి ప్రకటించడం వల్ల పందెం పట్ల ఆకర్షితమవడంలోని సంఘర్షణ

#8. చిన్నపిల్లల్లా ప్రవర్తన, ఉపసంహరణ, పరాధీనత, భయం, ఈర్ష్య వంటి ప్రవర్తనలు ఈ గృహవాతావరణం గల పిల్లల్లో ఉంటాయి.

#9. క్రింది వానిలో ఒకటి ప్రక్షేపక పరీక్ష

#10. "సర్దుబాటు" గల వ్యక్తి యొక్క లక్షణం

#11. గోల్ మన్ ప్రకారం 'ఇతరులను అర్థం చేసుకోవడం' అనే -నైపుణ్యం ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞలోని క్రింది విశేషానికి చెందును

#12. ఒక ప్రయోగంలో ‘కారణం' పాత్రను పోషించే చరం

#13. సరికాని జతను గుర్తించండి.

#14. గెస్టాల్ట్ వాదం నుండి ఆవిర్భవించిన సిద్ధాంతం

#15. ఈ క్రింది వానిలో శాస్త్రీయ నిబంధనంకు సంబంధించి ఈ క్రింది వానిలో సరికాని ప్రవచనం ఏది ?

#16. పూర్తిగా నేర్చుకున్న లేదా చేసిన పనుల కంటే మధ్యలో వదిలివేసిన విషయాలు లేదా పనులు బాగా జ్ఞాపకం వుండడాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.

#17. డ్రిల్ మరియు ఇంటి పనిని ప్రోత్సహించే అభ్యసన నియమం

#18. ఏ విధమైన ఆధారం లేకుండా తొలుత నేర్చుకున అంశాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకునే స్మృతి ప్రక్రియ రకం

#19. క్రొత్తగా నేర్చుకున్న అంశాలు గతంలో నేర్చుకున్న విషయాల పునఃస్మరణకు ఆటంకం కలిగించడాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.

#20. ఒక కృత్యాన్ని నిర్వహిస్తూ విద్యార్థి బోర్ ఫీలయితే, అది క్రింది దానికి చిహ్నం

#21. ఒక పరిస్థితిలో నేర్చుకున్న విషయం వేరొక పరిస్థితిలోని అభ్యసనాన్ని అవరోధపరిస్తే లేక తగ్గిస్తే దానిని ఇలా | పిలుస్తారు.

#22. వైగోట్ స్కీ భాషా వికాసంలో మూడు సంవత్సరాల వయస్సులో కనబడే ప్రసంగం

#23. సరియైన ప్రవచనాన్ని ఎంపిక చేయండి.

#24. పాఠశాల అభివృద్ధి ప్రణాళికను తయారుచేసేది

#25. ప్రాథమిక స్థాయిలో ఇంటి పని గూర్చి జాతీయ విద్యాప్రణాళికా చట్రం - 2005 మార్గనిర్దేశం

#26. లేఖన సంబంధ వైకల్యం

#27. పరిశీలనాభ్యసనంలో అభ్యసనం జరిగే సోపానాల సరియైన క్రమం ?

#28. క్రింది అభ్యసన వనరు ఉపాధ్యాయులకు పరిమితం.

#29. బోధన ఫలవంతం కావడానికి ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించవలసినది

#30. పాఠశాలకు నిర్దేశించబడిన నియమాలు, ప్రామాణికాలు పొందుపరచబడిన విద్యాహక్కు చట్టం - 2009లోని విభాగం

#31. యాదవ, రాఘవ పాండవీయము - త్ర్యర్థి కావ్య రచయిత

#32. కిటకిట తలుపులు కిటారు తలుపులు ఎప్పుడు తీసినా చప్పుడు కావు ఈ పొడుపు కథకు విడుపు

#33. కింది పదాలను సరైన అర్థాన్నిచ్చే పదాలతో జతపర్చండి.

#34. 'వృషభం' అనగా అర్థం

#35. 'మొసలి కన్నీరు' జాతీయాన్ని ఈ అర్థంలో ప్రయోగిస్తారు.

#36. జైమినీ భారతం పినవీరన ఎవరికి అంకితమిచ్చారు?

#37. జాతీయ జెండాలో తెలుపు రంగు వీటికి చిహ్నం

#38. “ఆవులు గట్టు ఎక్కి గడ్డి మేశాయి" ఈ వాక్యం

#39. 'పరికించు' పదానికి పర్యాయపదాలు

#40. "గుర్వాజ్ఞ" పదాన్ని విడదీయగా వచ్చిన రూపం

#41. 'వల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బందికి సహకరించడం, నిరక్షరాస్యులైన పెద్దలకు చదువు నేర్పించడం” వంటివి ఈ స్పృహకు చెందుతాయి.

#42. “దమ్మం” అను పదానికి ప్రకృతి

#43. రచయిత ఆత్మాశ్రయ శైలిలో, తాను చూసిన ప్రదేశాన్ని గురించి వర్ణించే రచన

#44. పండుగను పోలిన తెలంగాణా వారి పండుగ ఏది?

#45. N.C.E.R.T ని విస్తరించండి.

#46. త్రిభాషా సూత్రాన్ని అమలు పర్చడం వల్ల విద్యార్థికి మేలు జరుగుతుందని చెప్పిన భాషావేత్త ?

#47. "కూపస్థ మండూకం”

#48. త్రిభాషా సూత్రంలో అంతర్జాతీయ భాష ఏది ?

#49. కొఠారీ కమీషన్ జాతీయ విద్యా విధానం ?

#50. శ్రవ్య బోధనాభ్యసన ఉపకరణం

#51. నీతివిద్య, ఆరోగ్య విద్య, విలువల విద్య అనేవి

#52. ద్రావిడ భాషకు సహజమైన ట, డ, ళ అనే అక్షరాలు

#53. ఒక నిర్దిష్ట భౌగోళిక ప్రాంతంలో ప్రజలు ఉపయోగించే భాషా వ్యవహార రూపం

#54. విద్యార్థి ఒక తరగతి నుండి మరో తరగతికి ఉత్తీర్ణుడైనప్పుడు ఆ సంవత్సరాంతానికి కనీసం నేర్చుకోవలసిన సామర్థ్యాలు సూచించేది.

#55. విద్యార్థి తాను నేర్చుకున్న విషయాన్ని సొంతమాటల్లో రాస్తే అది

#56. "Can you prove you have courage?" said father with a scowl. Choose the meaning of the word "scowl".

#57. Gopi's mother made a "futile" attempt to get up. Choose the synonym of the word "futile".

#58. Some of them lived far away from the civilized society. Choose the antonym of the word "civilized".

#59. Choose the word with correct spelling.

#60. The old Giant leaps down the stairs, into the snowy garden.

#61. Drill in 'mimal pairs' is given to teach.

#62. Choose the simple sentence from the following.

#63. Choose the grammatically correct sentence from the following.

#64. What __ yesterday? Choose the correct verb and subject that fit the blank.

#65. The sitar can "produce" harmonious music. Choose the part of speech of the word 'produce'.

#66. My elder sister, who lives in Hyderabad, will come here tomorrow. This sentence has

#67. I shall give her the message as soon as I __ her.

#68. He arrived at the station on __ foot. Choose the correct article that fits the blank

#69. The accident sadly resulted _ death of a man.

#70. Indian generals are not so good as ours. Choose the comparative degree of this sentence.

#71. Two ladies stand in the way. You are very eager to catch the train. The expression that can be used in this context is :

#72. The police arrived in no time. Choose the correct question tag of this sentence.

#73. "You will pick Oakum tomorrow morning," said the gentleman Choose the correct reported speech of the sentence.

#74. Shivaji once attacked the city of Surat. Choose the passive voice of the sentence.

#75. How shall I treat you Choose the punctuation mark that comes at the end of the sentence.

#76. I request you to attend my elder sister's marriage on 9th July along with your family. The above line appears in :

#77. Choose the list of words in the correct alphabetical order.

#78. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. As a teenager, Nicholas had two passions, photography and kite flying. During a trip to India to make a photo report on kite making, he learnt about the unique style dog of photography. Nicholas was on a trip to India because

#79. Read the passage and choose the correct answer to the question given after. There are many uses of libraries. A library spreads knowledge. The poor students who cannot afford to purchase books, can make the best use of a library. They can borrow books and gather knowledge.

#80. The following is not a part of curriculum.

#81. The expression, 'Communicative competence' was coined by

#82. Choose the reading text that increases the child's sensitiveness to beauty of language and thought and helps to develop his sense of imagination and appreciation.

#83. Classroom activities are carried out only in the target language. Use of mother tongue is strictly avoided. This principle is followed in:

#84. This is not an example of a "Proficiency test" in English.

#85. I "left" my phone on the "left" side of the room The word 'left' is used here as a

#86. P=4x², T = 5x మరియు R = 5y అయన PTR/100 విలువ

#87. 48, 56, 72ల క.సా.గు.

#88. రవి దగ్గర 20 కలవు. మధు వద్ద రవి కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ డబ్బు కలదు. అయిన మధు వద్ద వున్నది. (రూపాయలలో)

#89. మహేష్ ప్రతిదినము ₹375 సంపాదించును. అతను ₹200 ఖర్చుచేసిన, ప్రతిరోజు అతను పొదుపుచేసే మొత్తం (రూపాయలలో

#90. దీర్ఘచతురస్రమునకు గల సౌష్టవ రేఖల సంఖ్య

#91. x/2 + 1/3 9 = 1 అయిన x యొక్క విలువ

#92. 3ˣ = 729 అయిన X² యొక్క విలువ

#93. 3x+ 4 = 5x - 4 అయిన 'x' యొక్క విలువ

#94. రెండు పూర్ణసంఖ్యల మొత్తం 18. అందులో ఒకటి (–20) అయిన రెండవది

#95. (-4) మరియు 0 ల మధ్యగల పూర్ణసంఖ్యల లబ్దం.

#96. ఒక మేక బరువు 27 కేజీలు. ఒక గుర్రపు బరువు మేక బరువుకు 18 రెట్లు అయిన గుర్రము యొక్క బరువు (కేజీలలో)

#97. ఒక త్రిభుజపు భుజాలు 2a + 3b, b - a, 4a - 2b అయిన ఆ త్రిభుజము చుట్టుకొలత

#98. ఒక చతుర్భుజ కోణాలు వరుసగా x°, (x + 10)°, (x + 20)°, మరియు (x + 30)° అయిన X యొక్క విలువ (డిగ్రీలలో)

#99. ఒక త్రిభుజ వైశాల్యము 220 సెం. మీ" మరియు దాని ఎత్తు 11 సెం.మీ. అయిన ఆ త్రిభుజపు భూమి (సెం.మీ.లలో)

#100. ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క చుట్టుకొలత 54 సెం.మీ. అయిన దాని భుజం యొక్క పొడవు (సెం.మీ.లలో)

#101. క్రింది వానిలో పరిపూర్ణ వర్గము మరియు పరిపూర్ణ ఘనము అగు రెండంకెల సంఖ్య

#102. 10 సెం.మీ. లను కిలోమీటర్లలో వ్యక్తపరచగా

#103. 0.9̅9̅ యొక్క వ్యవధి మరియు అవధుల యొక్క తేడా

#104. ఒక సంఖ్యలో 40% అనునది 800 అయిన ఆ సంఖ్య

#105. ఆరు పుస్తకాల వెల 96 అయిన 15 పుస్తకాల వెల (రూపాయలలో)

#106. ఒక వృత్తము యొక్క వ్యాసము 14 సెం.మీ. అయిన దాని చుట్టుకొలత (సెం.మీ.లలో)

#107. మొదటి 10 సహజసంఖ్యల మధ్యగతము

#108. “పై” చిత్రం వీటిని కలిగి ఉంటుంది.

#109. A = 3x² - 2x-5; B= -4x² + x - 3 అయన B - A కి సమానమైనది.

#110. ఆర్యభట్టను నలందా విశ్వవిద్యాలయానికి కులపతిగా నియమించిన రాజు

#111. “ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను సరి, బేసి సంఖ్యలుగా వర్గీకరించును” అను స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యమునకు చెందినది.

#112. అన్వేషణ పద్ధతిలో గల ఒక పరిమితి

#113. గణిత పరికరాలు పెట్టెకు చెందని పరికరము

#114. "విద్యాప్రణాళిక కళాకారుని (ఉపాధ్యాయుని చేతిలో తన ఆశయాలకు అనుగుణంగా తన కళాక్షేత్రంలో (పాఠశాలలో), తన సామాగ్రి (విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనం అని నిర్వచించినవారు

#115. “5, 7, 2, 8 లతో ఏర్పడే నాలుగు అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఏది ఈ పరీక్షాంశం ద్వారా పరీక్షించదలచిన విద్యాప్రమాణము

#116. ఒక ద్రవం నుండి దానిలో కరిగిన పదార్థాలను వేరుచేయడానికి వాడే పద్ధతి

#117. గ్రీజు మరకలు తొలగించడానికి వాడే పదార్థం

#118. స్థానాంతర చలనంలో ఉన్న వస్తువు వక్రరేఖా మార్గంలో ఉన్నట్లయితే, ఆ చలనం

#119. శుద్ధిచేయబడిన కార్బన్ ను దీనిలో వాడతాం

#120. సీసాలు, వంటపరికరాలు, ఫిల్మ్ లు, తీగలు వంటి వస్తువులను తయారు చేయుటకు ఉపయోగించు సుపరిచిత పాలిస్టర్ యొక్క రూపం

#121. గాలిలో ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న వాయువు

#122. ఈగల వలన వ్యాపించే వ్యాధి

#123. మొక్కల జన్యువులను సేకరించి భద్రపరిచే సంస్థ

#124. రెండు ఎముకలను కలిపే తంతుయుత నిర్మాణాలు

#125. కింది వానిలో సరికాని జత

#126. పునరుత్పత్తి - ప్లనేరియ

#127. ఖరీఫ్ పంటకాలం

#128. మహాజనపదాలలో 'భర్తుకా' అనగా

#129. భారతదేశంలో ప్రథమ మహిళా రైలింజన్ డ్రైవర్

#130. శివాజీ గురువు

#131. శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలోని కవులు ఇలా పిలువబడే వారు

#132. భారతదేశానికి తొలి రాష్ట్రపతి

#133. ఎప్పటికీ తరిగిపోని శక్తివనరు

#134. షాజహాన్ పెద్ద కుమారుడు

#135. మీరాబాయి ఇతని శిష్యురాలు

#136. అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, ప్రమాదానికి గురైనపుడు, అనారోగ్య కాలానికి వేతనం చెల్లించడం ఏ రకమైన హక్కు ?

#137. గ్రామ పంచాయితీకి వచ్చే ఆదాయ వ్యయాలకు భాద్యత వహించువారు ?

#138. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చేనాటికి బ్రిటిష్ వైస్రాయిగా ఉన్నవారు

#139. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినపుడు హైదరాబాద్ ని స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉంచాలని భావించిన నిజాం

#140. కింది వానిలో ఒకటి మౌళిక ప్రక్రియ

#141. భావావేశ రంగానికి సంబంధించిన

#142. 'పరిశోధనలు ఆధారంగా విద్యాప్రణాళికను కాలాను గుణంగా సమీక్షించాలి' - ఈ సూచన చేసినది

#143. "ప్రకృతిని, పరిసరాలను గురించి తెలుసుకోవడం, అభ్యాసాన్ని పటిష్టపరచడం సాంఘిక శాస్త్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం” అని తెలిపినది ?

#144. “సంఖ్యలతో వ్యవహరించేటట్లు తెలియకనే జరిగే అంతర్గత అంకగణిత అభ్యాసనమే సంగీతం” అని వ్యాఖ్యానించిన వారు ?

#145. నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణ ప్రక్రియను విద్యార్థి స్వతహాగా వివరించినా కూడా కొబన్ ప్రకారం అతనిలో కలిగే విస్మృతి శాతం

#146. వికాసానికి కారణమైన ఎన్నో ప్రక్రియలు శిశువులో తరుగుతూ వుండి హఠాత్తుగా ఒక రోజు బయటికి కనిపిస్తాయి-ఇందులోని వికాస సూత్రం ఏది?

#147. వస్తు స్థిరత్వ భావన ఏర్పడే దశ

#148. క్రింది వానిలో పెరుగుదల లక్షణము కానిది.

#149. చైతన్యకు బాస్ను వ్యతిరేకించాలని ఉంది. ఎదిరిస్తే ఉద్యోగం పోతుందని భయం - ఇక్కడి సంఘర్షణ

#150. ఇంజనీరింగ్ సీటురాని అమ్మాయి, ఇంజనీరింగ్ చేసిన వారికి ఉద్యోగాలు రావడం లేదు. దానికన్నా తను చేరిన ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కోర్సే మంచిదని సమర్థించుకోవడం

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

CEO-RAMRAMESH PRODUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *