AP TET DSC 2024 MODEL PAPER TELUGU TEST 23

Spread the love

AP TET DSC 2024 MODEL PAPER TELUGU TEST 23

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. కింది పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబును గుర్తించండి. పరహితము సేయు నెవ్వడు పరమ హితుండగును భూతపంచకమున కుం బరహితమె పరమ ధర్మము పరహితునకు నెదురు లేదు పర్వేందుముఖీ! పై పద్యంలో పరమ ధర్మం

#2. భూతపంచకము సమాసం

#3. కింది గద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. విజయనగరంలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న రోజుల్లో బులుసు వేంకట రమణయ్య అనే నేను శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి గారిని గురించి విన్నాను. ఆయన మహా పండితులనీ, గొప్ప విమర్శకులనీ, మృదు మధురంగా గద్యపద్య రచనలు సాగించే వారని, చాటు పద్య మణి మంజరి, శృంగార శ్రీనాథాన్ని, భారతిలో ప్రకటింపబడుతున్న వారి గద్య పద్య కథానికలను చదివే లభించినది. పై గద్యం మనకు చెబుతున్న వారు

#4. 'చాటుపద్య మణిమంజరీ' వీరి రచన

#5. సంబోధన పదం చివర ఉండే విరామ చిహ్నం

#6. జరుగుతున్న విషయాల గురించి చెప్పే కాలం

#7. అమ్మ మాటలు "నేను" శ్రద్ధగా వింటాను. గీత గీసిన పదం భాషాభాగం

#8. నేను ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిని టీవీ చూసి నిద్రపోయాను. ఇది

#9. 'తిత్తిలోన నీరు తియ్యవచ్చును గాని పొయ్యలేము." ఈ పొడుపుకు విడుపు

#10. నీలాంబరి - సమాసం

#11. సున్నితంబైన నీ చేతి సుత్తె నుండి బయలుపడె నెన్ని యెన్ని దేవస్థలములు ఈ పద్య రచయిత

#12. పిల్లి + లు - దీన్ని కలిపి రాస్తే

#13. 'వసంతం' పదంలోని గణాలు

#14. అఖిల పాటలు వింటూ ముగ్గులు వేస్తున్నది

#15. జింకలు బిత్తర చూపులు చూస్తూ చెవులు నిగిడ్చి చెంగు చెంగున గెంతుతున్నాయి. ఈ వాక్యంలో అలంకారం

#16. 'కడవ' కు ప్రకృతి పదం

#17. 'తనరు' అంటే

#18. కింది పదబంధాలలో సంభావనా పూర్వపద కర్మధారయ సమాసానికి ఉదాహరణ

#19. నాలుకతో గట్టిగా అంగిలిని తాకుతూ పలికే అక్షరాలు

#20. పూర్వ ఫల్గుణి అనేది ఒక

#21. వర్గయుక్కులు అంటే ?

#22. మా + అంశ - దీన్ని కలిపి రాస్తే వచ్చే సంధి

#23. 'పామరుడు' పర్యాయపదాలు

#24. 'లలిత సుగుణజాల తెలుగుబాల' మకుటంగా పద్యాలను రచించిన కవి

#25. వ్యాసరూప ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడానికి ఏమి అవసరం

#26. శబ్దార్థాలను స్థూలంగా గ్రహిస్తూ పఠించే విధానం

#27. ప్రతి తరగతిలో విద్యార్థులు చేసిన కృత్యాలు ప్రదర్శించడానికి ఉపయోగించే దృశ్య ఉపకరణం

#28. వ్యాకరణ బోధన పద్ధతులలో అనుమానోప పద్ధతికి మరోపేరు

#29. పద్య బోధనలో ప్రధాన లక్ష్యం

#30. మానసిక వికాసానికి బాగా తోడ్పడేది

Finish

LICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *