AP TET DSC 2024 MODEL TELUGU TEST 33

Spread the love

AP TET DSC 2024 MODEL TELUGU TEST 33

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది.

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. కింది పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నకు జవాబును గుర్తించండి. కొంచెపు నీరు సంగతి చే సంచితముగ గీడువచ్చు! నదియెట్లన్నన్ గించిత్తు నల్లి కుట్టిన మంచమునకు జేటువచ్చు! మహిలో సుమతీ! 1. సుమతీ శతక కర్త

#2. నల్లితో పోల్చబడిన వాడు

#3. కింది గద్యం చదివి ప్రశ్నకు జవాబు గుర్తించండి. మూడు తరాల సాహిత్య ప్రతినిధులు పాల్గొన్న ఆ వేడుక ఒక గొప్ప సాహిత్యోత్సవంగా సాగింది. శ్రీశ్రీ సాహిత్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ సాహితీవేత్తల ఉపన్యాసాలూ, కవితాగానాలూ సాగుతుండగా, సాహిత్యకారుల మధ్య 'బాబు' ఒక కరపత్రం పంచబడింది. "రచయితలకు విశాఖ విద్యార్థుల సవాల్" అంటూ వెలువడిన ఈ కరపత్రం, రచయితలను "మీరు ప్రజల పక్షమా? పాలకుల పక్షమా?" అని సూటిగా ప్రశ్నించింది. సామాజిక సంఘర్షణల్లో, రాజకీయ ఉద్యమాల్లో ప్రజాపోరాటాల్లో సాహిత్యం తటస్థంగా ఉండదనీ, రచయితలు కేవలం సాక్షీభూతాలు కారనీ ఈ సవాలు గుర్తు చేసింది. కరపత్రంలోని ప్రశ్న

#4. సాహిత్యోత్సవంలో కరపత్రం వెలువరించిన వారు

#5. హారతి పళ్లెం గుఱ్ఱపు కళ్లెం - ఈ రెండు పదబంధాలలో ఒకే రకమైన గణాలు ఉన్నాయి. సరైన గణాలు గుర్తించండి

#6. ఉన్నయూరు - ఈ పదబంధంలో సంధి

#7. ఇక్కడికెళుతుంది. అక్కడి కెళుతుంది. ఎక్కడి కెళుతుందో ఎవరికి తెలుసు - ఈ పొడుపుకు విడుపు

#8. 'అకూపారం' అంటే

#9. రవి "పెన్ను, పుస్తకం కొన్నాడు." గీత గీసిన పదాలు

#10. భరతమాత కవులను కన్నది. భరతమాత కవులను పెంచింది దీన్ని సంక్లిష్ట వాక్యంగా మారిస్తే లోపించేవి

#11. ఓ ఈశ్వరా! శరణంబు వేడెదన్ - ఈ వాక్యాంశంలో ద్రుతప్రకృతిక పదo

#12. కింది పదాలలో ద్విత్వాక్షరాలు ఉన్న సమాస పదం

#13. కింది పదాలలో గుణసంధి ఉన్న పదం

#14. ఉషశ్రీ రచించిన 'అతిథి మర్యాద' ఇతి వృత్తం

#15. అక్కకు చుక్కకు 'క' ఒత్తు (్క) మొగ్గకు సిగ్గుకు 'గ' ఒత్తు (^) " ఈ గేయం రచయిత

#16. 'పృథివి' పదానికి వికృతి పదం

#17. 'హృదయ కళిక' అనే పదబంధానికి విగ్రహవాక్యం ఇలా ఉంటుంది

#18. రహస్యాలను అన్వేషించండి - ఈ వాక్యంలో ఉన్న విభక్తి ప్రత్యయంరహస్యాలను అన్వేషించండి - ఈ వాక్యంలో ఉన్న విభక్తి ప్రత్యయం

#19. 'కేలు' పర్యాయపదాలు

#20. బహువచన ప్రత్యబహువచన ప్రత్యయంతో సంబంధం ఉన్న సంధియంతో సంబంధం ఉన్న సంధి

#21. పాదాంతంలో లేదా పంక్తి చివరలో ఒకే ఉచ్చారణతో ముగిసే పదాలు లేదా అక్షరాలు ఉంటే అది ఈ అలంకారం

#22. కింది పదబంధాలలో ద్విగు సమాసం కానిది

#23. బోయి భీమన్న రచించిన 'జయగీతం' వీరినుద్దేశించి రాసినది

#24. తిని' అనే పదం ఈ అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది

#25. ఒక విషయం యొక్క భావాన్ని గ్రహించి తన సొంతవాక్యాలలో వివరిస్తూ చక్కగా రాయడం

#26. ఆదిమ మానవులు పశుపక్ష్యాదుల అరుపులను అనుసరించి పేరు పెట్టిన వాదం

#27. కాల్డ్ వెల్ కుక్, గలిక్ అనే విద్యావేత్తలు పరిశోధించిన బోధనా పద్ధతి

#28. ఏ శ్రవ్య ఉపకరణం వలన వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని కలుగజేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం

#29. మానవ పరిణామాన్ని చారిత్రకంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం

#30. గద్య పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ప్రశ్నలు తయారు చేసుకొని వాటి ద్వారా విద్యార్థుల నుండి సమాధానాలు రాబట్టి బోధించే పద్ధతి

Finish

LICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP

RAMRAMESH PRODUCTIONS INSTAGRAM ID FOLLOW ⬇️

CLICK HRERE TO FOLLOW INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *