AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (విజ్ఞానశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశ్యాలు, విలువలు, లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 114

Spread the love

AP TET DSC 2021 TRIMETHODS (విజ్ఞానశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశ్యాలు, విలువలు, లక్ష్యాలు మరియు విద్యా ప్రమాణాలు) TEST౼ 114

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. 'శ్వాసక్రియజరిగే విధానాన్ని విశ్లేషిస్తాడు' అనే స్పష్టీకరణ క్రింది లక్ష్యానికి సంబంధించినది ?

#2. "సత్యం ద్వారా, ప్రకృతిలోని సమన్వయం తెలిసికనబడింది". ఈ ప్రవచనం క్రింది విజ్ఞానశాస్త్ర విలువల జతలో ఒకదానికి తెలియజేస్తుంది ?

#3. విద్యార్థులకు శాస్త్రీయపద్దతులలో శిక్షణనివ్వడం ద్వారా వారిలో ఎక్కువగా పెంపొందే విలువ ?

#4. భావావేశ రంగానికి చెందిన స్పష్టీకరణ ?

#5. 'విద్యార్థులు ప్రయోగ పరికరాలను జాగ్రత్తగా అమర్చగలిగారు' ఇది మానసిక చలనాత్మక రంగంలోని ఈ లక్ష్యము ?

#6. జ్ఞానాత్మక రంగం నందలి ఒక లక్ష్యము ?

#7. అవగాహన లక్ష్యానికి సంబంధించిన స్పష్టీకరణ ?

#8. ఎ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఈజ్ ఎ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ ప్రకృతి అధ్యయనంలో అవ్యక్తమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. పై మాటలు ఈ విలువకు వర్తిస్తాయి ?

#9. 'వేరు వేరు ఋతువులలో లోలక గడియారము వేగంగాను, నిదానంగాను తిరుగుటకు కారణాలను విద్యార్థులు తెలుపుగలిగితే ఆ స్పష్టీకరణ, ఈ లక్ష్యానికి సంబంధించినది

#10. 'భావా వేశ రంగము' యొక్క ఒక లక్ష్యము ?

#11. విద్యార్థి '"గ్రాహం వ్యాపన నియమాన్ని ఋజువు చేయుట" అనే ప్రయోగానికి పరికరాలు అమర్చాడు. ఈ ప్రవర్తనా మార్పు క్రింది లక్ష్యానికి సంబంధించినది ?

#12. విద్యార్థి "నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపిన సర్క్యూట్ డయాగ్రమ్ లో దోషాలు కనిపెట్టుట" అను ప్రవర్తనా మార్పు ఈ లక్ష్యానికి సంబంధించినది ?

#13. విజ్ఞానశాస్త్రం పరిశీలన, కొలవడం, ప్రయోగాలు చేయడం వంటి ప్రక్రియా నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఇది ఈ విలువకు సంబంధించినది ?

#14. మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఉన్నత స్థాయి లక్ష్యము ?

#15. విజ్ఞానశాస్త్ర గ్రంథాలను చదవడం ద్వారా విద్యార్థులు జీవితం పట్ల ఆసక్తిని, అభినందననూ పెంపొందించుకోగలిగే విలువ ?

#16. 'క్రొమెటోగ్రఫీ' ని నిర్వచించండి అని ప్రశ్నించడం ద్వారా పరీక్షింపబడే లక్ష్యం ?

#17. సత్యాన్వేషణ అనేది విజ్ఞానశాసస్త్రానికి మూలము అనేది ఏ విలువ ?

#18. సత్యాన్వేషణలో నిషితంగా పరిశీలించడం ఏ విలువ ?

#19. భావావేశ రంగంలో అత్యున్నత లక్ష్యము ?

#20. బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియలో మొట్టమొదటి సోపానము ?

#21. 'విద్యార్థి సాధారణీకరించగలిగాడు' అనే దాని సాధించబడిన లక్ష్యం ?

#22. భావావేశ రంగం దీనికి సంబంధించినది

#23. 'సమకాలీన చారిత్రక, రాజకీయ అంశాల పుస్తకాలు, సంచికలు, కరపత్రికలు చదువును' అనే స్పష్టీకరణ క్రింది లక్ష్యానికి సంబంధించినది ?

#24. 'పరికరములను వాడుట' అనే స్పష్టీకరణ కింది నైపుణ్యానికి సంబంధించినది ?

#25. కింది వానిలో ఒకటి సమైక్యపరచబడిన ప్రక్రియ ?

#26. మానసిక చలనాత్మక రంగానికి సంబంధించిన లక్ష్యం ?

#27. "సంఖ్యలతో వ్యవహరించేటట్లు తెలియకనే జరిగే అంతర్గత అంకగణిత అభ్యాసనమే సంగీతం" అని వ్యాఖ్యానించిన వారు ?

#28. "దత్తాంశాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు చేస్తారు" ౼ ఈ స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యానికి చెందినది ?

#29. జ్ఞానాత్మక రంగం దీనికి సంబంధించినది ?

#30. భావావేశ రంగానికి సంబంధించిన లక్ష్యం ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *