AP TET DSC 2021 TELUGU (10th Class) TEST౼ 117

Spread the love

AP TET DSC 2021 TELUGU (10th Class) TEST౼ 117

1.ముందుగా ప్రశ్న క్లియర్ గా చదవండి.
2.ప్రతి ప్రశ్నకి క్రిందనే 4 options ఉంటాయీ ఏదో ఒక సరియైన సమదానము ఎన్నుకోండి .
3.ఇలా ప్రతి ప్రశ్నకి Answer చేయండి .
4.అన్ని ప్రశ్నలు Answer చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో “Finish” బట్టన్ నొక్కండి.
5.మీరు ఎన్ని సరైన Answers ఇచ్చారు ఎన్ని Wrong Answers ఇచ్చారు మీ Result చూపిస్తుంది.
6.ఇక్కడితో Online Exam ముగుస్తుంది

Results

-
Spread the love
Spread the love

HD Quiz powered by harmonic design

#1. 10వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం బోధనలో భాగంగా ఉపవాచకంలోని అంశాలను చర్చించడానికి వినియోగించవలసిన కాలాంశాల సంఖ్య

#2. 10వ తరగతి పాఠ్య పుస్తకం ఎన్ని కాలాంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించడం జరిగింది ?

#3. వార్షిక ప్రణాళికలోని అంశం కానిది

#4. గడియారం వెంకటశేషశాస్త్రి గారి విమర్శనా గ్రంథం

#5. బోయి భీమన్నగారి రచన కానిది

#6. బోయి భీమన్నకు లభించని పురస్కారం

#7. 'శివరాజంతట సోనదేవుమొగపై స్త్రీ రత్నముల్ పూజ్యులే' ౼ ఈ పద్యపాదం ఏ ఛందోవర్గానికి చెందినది ?

#8. 'నీదురూపము నా యందు లేదయైన' ౼ ఈ పద్యపాదం ఏ ఛందోవర్గానికి చెందినది ?

#9. 'స్థిరతర ధర్మవర్తన బ్రసిద్ధికి నెక్కినవాని నొక్కము (ష్క)' ౼ ఈ పద్యపాదం ఏ ఛందోవర్గానికి చెందినది ?

#10. 'గాడ్పు వేల్పు పట్టి గట్టెక్కి యుక్కున' ౼ ఈ పద్యపాదం ఏ ఛందోవర్గానికి చెందినది ?

#11. 'వేలుపు గొడు కరుగజూచి విపరీతగతిన్' ౼ ఈ పద్యపాదం ఏ ఛందోవర్గానికి చెందినది ?

#12. సరైన పద్యపాద క్రమాన్ని సూచించండి అ)బిసతంతు ఆ)కరిరాజన్ ఇ)విజృభించు వా ఈ)సంతతులచే గట్టన్

#13. 'నవసౌదామిని బోలునా యవన కాంతా రత్నమున్ భక్తి గౌ' ౼ ఈ పద్యపాదంలో ఐదవ గణం

#14. 'ఆ యేమి? యొక రాణి వాసమును ఋణ్యావాసమున్ దెచ్చినా' ౼ ఈ పద్య పాదంలోని యతిమైత్రి అక్షరాలు

#15. 'పతినిమిత్తము సూర్య భగవాసును దయంబు నరికట్టి నిలుపు పుణ్యముల పంట' ౼ ఈ పద్యపాదంలోని మొత్తం గురువుల సంఖ్య

#16. 'మా సర్దారుడు తొందరన్ బడియసన్మార్గంబునన్ బోయేనీ' ౼ ఈ పద్యపాదంలోని మొత్తం లఘువుల సంఖ్య

#17. 'జటుల చకోర సంచయముల యెఱికల గర్వంపు దాటుల గడలు కొనుచు' ౼ ఈ పద్యపాదంలో 5వ గణం

#18. 'చూరుకు, తేరుకు, యేరుకు, నారకు, దారువును వాడు నరవరులిలలోన్' ౼ ఏ అలంకారం ?

#19. 'కరుణాపయోనిధి' ౼ ఏ సమాసం ?

#20. 'వచోనియమం' ౼ ఏ సంధి ?

#21. 'తనర్చు నా నీరము' ౼ ఏ సంధి ?

#22. ప్రకృతి౼వికృతికి సంబంధించి సరికానిది

#23. 'అడ్డము లేకపోవునట్టిది' అనే వ్యుత్పత్తిని సూచించే పదం

#24. 'కణము' అనే పదానికి నానార్ధాలు

#25. 'లక్ష్మి' అనే పదానికి పర్యాయపదాలు

#26. 'శిరీష పుష్పం' అనగా

#27. 'ప్రబోధ చంద్రోదయం' నాటకం కర్త

#28. తరిగొండ వెంగమాంబ గారి ద్విపద కావ్యం

#29. 'ఆ సన్యాసి జెప్పింది యిని శానా దుక్కమొచ్చింది' ఈ వాక్యంలోని శైలి

#30. 'బుద్ధిహీనత వల్ల సమస్త కార్యములు నిదాఘనదీ పూరములట్లు వినాశము పొందును' ౼ ఏ అలంకారం ?

Finish

మరిన్ని ముఖ్యమైన PDFల కోసం మన టెలిగ్రాం గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి⬇️

CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM GROUP
insta page Follow :- instagram Click here  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *