పల్లిపాలెం సిద్ధాంతిగారు Siddhantigaru of Pallipalem | కాజులూరి రవిశంకర రెడ్డి Kajuluri Ravishankara Reddy | అమ్మిరెడ్డి గారు Mr.Ammireddy | Contact Number 9000156158

Spread the love

పల్లిపాలెం సిద్ధాంతిగారు Siddhantigaru of Pallipalem | కాజులూరి రవిశంకర రెడ్డి Kajuluri Ravishankara Reddy | అమ్మిరెడ్డి గారు Mr.Ammireddy | Contact Number 9000156158

శ్రీరస్తు            శుభమస్తు          అవిఘ్నమస్తు

పల్లిపాలెం సిద్ధాంతిగారు,

కాజులూరి రవిశంకర రెడ్డి Kazuluri Ravishankara Reddy

అమ్మిరెడ్డి గారు Mr.Ammireddy

ఇ.నెం. 1-14-099, సరస్వతీదేవి గుడి వద్ద, గాంధీనగర్, యానాం

సెల్ :  9000156 158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *